O nas

Misja Związku

Ochrona praw, godności i interesów zbiorowych i indywidualnych członków związku.

Pierwszy zjazd KZZP ZUS

W dniach 14 - 15 stycznia 2013 r. w Osuchowie obradował I Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Delegaci dokonali zmian statutu oraz wyboru organów statutowych Związku. Na Przewodniczącego Zarządu Krajowego został wybrany Kolega Tadeusz Nowakowski, a na jego wniosek kolejni członkowie Prezydium Zarządu Krajowego.

Wiceprzewodniczącymi Zarządu Krajowego zostali:
- kol. Hanna Lisiecka 
- kol. Wiesław Szymaniak. 

Skarbnikiem Zarządu Krajowego została:
 - kol. Wanda Druzińska.

Zgodnie ze statutem Związku każdy kolejny Przewodniczący Zarządu Oddziałowej Organizacji Związkowej z urzędu wchodzi w skład Zarządu Krajowego. Zjazd powołał również Krajową Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został Kolega Rafał Bobik. Nowością w ruchu związkowym w Zakładzie jest powołanie Sądu Koleżeńskiego Związku. Na przewodniczącą Sądu powołano Koleżankę Anetę Liśkiewicz. Obecnie przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego jest kol. Marzena Marcych Zadania Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego zostały opisane w Statucie Związku.

Siedzibą Związku i przewodniczącego Zarządu Krajowego jest Centrala Zakładu ul. Szamocka 3/5 w Warszawie. 
Tel. 22 667-24-1522 667-19-33;
tel. komórkowy: 502-008-666;
e-mail: tadeusz.nowakowski@zus.pl.