Roczne zebranie sprawozdawcze KZZP ZUS „Niezależni”

W dniach 20 – 22 marca 2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Osuchowie odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS „Niezależni”.

W zebraniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich Oddziałowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Związku.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności za rok 2018 oraz omówiono kierunek i plan działalności na rok 2019.

W zebraniu udział wzięli również zaproszeni goście Pani Joanna Drozd – Dyrektor Departamentu Spraw Pracowniczych ZUS, która przedstawiła aktualną sytuację w ZUS i odpowiadała na pytania uczestników zebrania oraz Pan Andrzej Jankowski – Dyrektor Biura Prawnego FORUM ZZ, który przedstawił i omówił zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

Porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni” i Krajowym Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W wyniku zawartego porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni” i Krajowym Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dniem 1 stycznia 2019r. powstał Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni”.

Terenem działania Związku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednostkami organizacyjnymi Związku są Oddziałowe Organizacje Związkowe (OOZ) oraz wchodzące w ich skład Koła i Grupy Związkowe.

Strukturę Organów i Władz Związku określa Statut organizacji:

Ogólnokrajowe Władze Związku

 1. Ogólnopolskie Walne Zebranie Delegatów,
 2. Zarząd Związku,

Ogólnokrajowe Organa Związku

 1. Prezydium Zarządu Związku,
 2. Ogólnopolska Komisja Rewizyjna.
 3. Sąd Koleżeński Związku.

Władze Oddziałowych Organizacji Związkowych

 1. Walne Zebranie Delegatów OOZ,
 2. Zarząd OOZ.

Organa Oddziałowych Organizacji Związkowych

 1. Prezydium Zarządu OOZ,
 2. Komisja Rewizyjna OOZ

W skład Prezydium Zarządu Związku wchodzą:  

W skład Ogólnopolskiej Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 • Danuta Zborowska – Przewodnicząca OKR
 • Agnieszka Piotrzkowska – z-ca Przewodniczącej OKR
 • Krzysztof Trynkos – sekretarz OKR
 • Anna Filiks – członek OKR
 • Dominika Szymkowiak – członek OKR

KZZP ZUS „Niezależni” jest organizacją, która kieruje się zasadami: koleżeńskości, wzajemnej pomocy, demokracji, współżycia społecznego, jawności informacji. Reprezentujemy pracowników Zakładu oraz bronimy ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Zapraszamy do współpracy i wspólnego działania.

Adres siedziby:

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni”
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
e-mail: KZZP-ZUS-Niezalezni@zus.pl
Strona internetowa Związku: http://www.kzzp-zus.pl/