Porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni” i Krajowym Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W wyniku zawartego porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni” i Krajowym Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dniem 1 stycznia 2019r. powstał Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni”.

Terenem działania Związku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednostkami organizacyjnymi Związku są Oddziałowe Organizacje Związkowe (OOZ) oraz wchodzące w ich skład Koła i Grupy Związkowe.

Strukturę Organów i Władz Związku określa Statut organizacji:

Ogólnokrajowe Władze Związku

 1. Ogólnopolskie Walne Zebranie Delegatów,
 2. Zarząd Związku,

Ogólnokrajowe Organa Związku

 1. Prezydium Zarządu Związku,
 2. Ogólnopolska Komisja Rewizyjna.
 3. Sąd Koleżeński Związku.

Władze Oddziałowych Organizacji Związkowych

 1. Walne Zebranie Delegatów OOZ,
 2. Zarząd OOZ.

Organa Oddziałowych Organizacji Związkowych

 1. Prezydium Zarządu OOZ,
 2. Komisja Rewizyjna OOZ

W skład Prezydium Zarządu Związku wchodzą:  

W skład Ogólnopolskiej Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 • Danuta Zborowska – Przewodnicząca OKR
 • Agnieszka Piotrzkowska – z-ca Przewodniczącej OKR
 • Krzysztof Trynkos – sekretarz OKR
 • Anna Filiks – członek OKR
 • Dominika Szymkowiak – członek OKR

KZZP ZUS „Niezależni” jest organizacją, która kieruje się zasadami: koleżeńskości, wzajemnej pomocy, demokracji, współżycia społecznego, jawności informacji. Reprezentujemy pracowników Zakładu oraz bronimy ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Zapraszamy do współpracy i wspólnego działania.

Adres siedziby:

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni”
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
e-mail: KZZP-ZUS-Niezalezni@zus.pl
Strona internetowa Związku: http://www.kzzp-zus.pl/